Valdinox

 

 

Regulamin Akcji „VALDINOX Royal”

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 
1. Niniejszy Regulamin określa zasady akcji prowadzonej pod nazwą „VALDINOX Royal”, zwanej dalej „Akcją”, tj.
zasady przystąpienia oraz udziału w Akcji, zasady przeprowadzenia Akcji, oraz zasady postępowania
reklamacyjnego. Niniejszy regulamin Akcji będzie w dalszej części zwany „Regulaminem”.
2. Organizatorem Akcji jest Altom sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Gnieźnie ul. Roosevelta 116a, zwanym dalej
„Organizatorem”.
3. Partnerem akcji są sklepy szczegółowo wymienione w Załączniku nr 1 do Regulaminu zwane dalej łącznie
„Partnerem”
3. Akcja prowadzona będzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na terenie wybranych sklepów Partnera.
4. Akcja jest akcją promocyjną, polegającą na wydawaniu Klientom znaczków za dokonane zakupy, zwane dalej „Znaczkami”,
które po umieszczeniu na specjalnie dedykowanej, do prowadzenia Akcji, karcie kolekcjonerskiej do zbierania znaczków,
zwanej dalej „Kartą Kolekcjonerską”, umożliwiają Klientom nabycie za 50 % ceny regularnej, zwanej dalej „Ceną
Promocyjną”, produktu z gamy produktów marki VALDINOX, zwanych dalej „Produktami Promocyjnymi”. Wykaz
Produktów Promocyjnych objętych Akcją stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.
5. Akcja trwa od 30.06.2021 roku do 30.07.2021 roku lub do wyczerpania zapasów, przy czym:
a) Znaczki wydawane będą od dnia 30.06.2021 roku do dnia 30.07.2021 roku lub do wyczerpania zapasów Produktów
Promocyjnych;
b) zakup Produktów Promocyjnych możliwy będzie od dnia 30.06.2021 roku do dnia 30.07.2021 roku lub do wyczerpania
zapasów Produktów Promocyjnych
 

§ 2. Warunki uczestnictwa w Akcji

 
1. W Akcji mogą wziąć udział Klienci sklepu biorącego udział w akcji, będącego Partnerem, posiadający wymaganą przez
Partnera liczbę Znaczków naklejonych na Kartę Kolekcjonerską, zgodnych ze wzorami określonym w Załączniku nr 3 i nr
4 do Regulaminu, umożliwiających nabycie Produktu Promocyjnego w Cenie Promocyjnej.
2. Akcja przeznaczona jest dla osób fizycznych, będących konsumentami w rozumieniu art. 221
 Kodeksu cywilnego, zwanych
dalej „Konsumentami” lub „Klientami” lub „Uczestnikiem”.
3. Uczestnikiem Akcji może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
która spełni wszystkie warunki uczestnictwa określone w niniejszym Regulaminie.
4. Przystąpienie Uczestnika do Akcji oznacza, że Uczestnik:
a) zapoznał się z treścią Regulaminu i zaakceptował w całości jego postanowienia;
b) zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad i warunków.
 

§ 3. Przebieg Akcji

 
1. Znaczki wydawane będą Klientom, którzy jednorazowo, tj. w ramach jednej transakcji kupna-sprzedaży, udokumentowanej
jednym paragonem, dokonają zakupów w sklepie biorącym udział w akcji, będącym Partnerem na kwotę minimum 20,00 zł
(słownie: dwadzieścia złotych 00/100). Dokonanie jednorazowych zakupów za kwotę będącą wielokrotnością kwoty 20,00
zł upoważnia Klienta do odbioru odpowiednio większej liczby Znaczków. Dla przykładu – w przypadku zakupów dokonanych
za:
a) kwotę równą lub wyższą niż 20 zł, ale niższą niż 40 zł, Uczestnik otrzyma 1 (jeden) Znaczek;
b) kwotę równą lub wyższą niż 40 zł, ale niższą niż 60 zł, Uczestnik otrzyma 2 (dwa) Znaczki;
c) kwotę równą lub wyższą niż 60 zł, ale niższą niż 80 zł, Uczestnik otrzyma 3 (trzy) Znaczki.
2. Warunkiem skorzystania z Akcji jest odbiór Znaczków od obsługującego transakcję kupna-sprzedaży kasjera. Klient
nie może odebrać Znaczków w późniejszym terminie na podstawie dowodu zakupu. Po odejściu od kasy
nie są uwzględniane reklamacje dotyczące liczby wydawanych Znaczków. 
3. Znaczki wydawane są za zakup wszystkich dostępnych w sprzedaży produktów z oferty sklepów biorących udział w akcji,
będących Partnerem (zarówno oferty regularnej, jak i oferty promocyjnej), bez względu na formę płatności (gotówka, karta,
bony towarowe).
4. Naklejki wydawane są za zakup wszystkich dostępnych w sprzedaży produktów z oferty sklepu, bez względu na formę
płatności z wyłączeniem: a) napoje alkoholowe (za wyjątkiem piwa) w rozumieniu art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 26 października
1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2015, poz. 1286 ze zm.); b) wyroby
tytoniowe w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i
wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2015, poz. 298 ze zm.); c) produkty lecznicze w rozumieniu art. 2 pkt 32 ustawy z dnia 6
września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 Nr 45, poz. 271 ze zm.); d) preparaty do początkowego żywienia
niemowląt w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 27 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst
jednolity Dz. U. z 2015, poz. 594 ze zm.) oraz przedmioty służące do karmienia piersią; e) doładowań telefonicznych pre-paid,
starterów telefonicznych pre-paid.
5. Jeżeli dowód zakupu, będzie obejmować zakup produktów, o których mowa w § 3 pkt 4, wówczas wartość takich produktów
zostanie odjęta od łącznej wartości zakupionych produktów objętych danym dowodem zakupu. Na tej podstawie zostaną
wydane przez obsługującego Kasjera odpowiednie ilości Naklejek.
6. Znaczki powinny być przyklejane na Kartę Kolekcjonerską. Klient będzie mógł otrzymać Kartę Kolekcjonerską przy kasie.
7. Uczestnik, który zbierze 3 Znaczki, a następnie – w okresie trwania Akcji – przekaże Partnerowi w jednym z jego sklepów
Kartę Kolekcjonerską z naklejoną na nią liczbą 3 Znaczków, uzyska prawo do nabycia Produktu Promocyjnego w Cenie
Promocyjnej.
8. Karty Kolekcjonerskie z naklejonymi Znaczkami mogą być przekazane i uprawniają do nabycia Produktu Promocyjnego
w Cenie Promocyjnej, w sklepach biorących udział w akcji, będących Partnerem, w terminie od 30 czerwca 2021 roku do
30 lipca 2021 roku lub do wyczerpania zapasów Produktów Promocyjnych, w godzinach otwarcia danego sklepu.
W sytuacji, gdy nie zaistnieje okoliczność wyczerpania zapasów Produktów Promocyjnych, a Klient zgłosi się po odbiór
wybranego przez siebie Produktu Promocyjnego, zaś produkt ten nie będzie w danej chwili dostępny w określonym sklepie,
Klient zostanie poinformowany przez personel sklepu o terminie, w jakim może odebrać wybrany przez siebie Produkt
Promocyjny.
9. Warunkiem skorzystania z możliwości nabycia jednego Produktu Promocyjnego po Cenie Promocyjnej jest okazanie i
wydanie kasjerowi w sklepie Partnera, w okresie trwania Akcji, uzupełnionej Karty Kolekcjonerskiej z naklejonymi na nią 3
Znaczkami oraz zapłata Ceny Promocyjnej wybranego przez Klienta Produktu Promocyjnego. Wszystkie Znaczki
uprawniające do nabycia jednego Produktu Promocyjnego za Cenę Promocyjną muszą znajdować się na jednej Karcie
Kolekcjonerskiej – łączenie Znaczków znajdujących się na różnych Kartach Kolekcjonerskich jest wykluczone. Partner
zatrzymuje okazane Karty Kolekcjonerskie. Jeżeli na Karcie Kolekcjonerskiej znajduje się więcej Znaczków niż jest to
wymagane do nabycia określonego produktu po Cenie Promocyjnej, nadmiar uważany jest za wykorzystany. Po upływie
okresu trwania Akcji, Znaczki oraz Karty Kolekcjonerskie tracą ważność i nie będą uprawniały do nabycia Produktu
Promocyjnego w Cenie Promocyjnej.
10. Klientowi nie przysługują jakiekolwiek roszczenia w związku z niewykorzystaniem Karty Kolekcjonerskiej z naklejonymi na
nią Znaczkami czy niezgłoszeniem kasjerowi chęci skorzystania z Akcji, a w szczególności nie przysługuje mu roszczenie
o wymianę Karty Kolekcjonerskiej z naklejonymi Znaczkami na ekwiwalent pieniężny. Znaczki oraz Karty Kolekcjonerskie
z naklejonymi na nie Znaczkami nie mogą stanowić przedmiotu obrotu handlowego innego niż określony w niniejszym
Regulaminie. W szczególności wszelka sprzedaż lub zamiana Znaczków lub Kart Kolekcjonerskich na gotówkę jest
zakazana.
11. Kasjer sklepu obsługujący Klienta, uprawniony jest do odmówienia przyjęcia Karty Kolekcjonerskiej i jej realizacji, jeżeli
przedłożona Karta lub naklejone na nią Znaczki budzą jego wątpliwości co do autentyczności i legalności pochodzenia. W
szczególności nie będą akceptowane Karty Kolekcjonerskie oraz znaczki podrobione lub przerobione.
12. W przypadku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia Karty Kolekcjonerskiej lub Znaczków duplikaty nie są wydawane. Znaczki,
jak również Karty Kolekcjonerskie zniszczone lub uszkodzone lub zawierające zniszczone lub uszkodzone Znaczki nie będą
akceptowane.
 

§ 4. Odpowiedzialność Organizatora i Partnera

 
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia oraz uczestnictwa w Akcji, w tym dotyczące niemożliwości
skorzystania z Ceny Promocyjnej, powinny być kierowane w formie pisemnej na adres siedziby sklepu biorącego udział w
akcji, będącego Partnerem Akcji w okresie trwania promocji. Reklamacja powinna być w formie pisemnej.
2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Klienta i ewentualnie numer telefonu kontaktowego,
przyczynę reklamacji wraz z uzasadnieniem oraz czytelny podpis. Reklamacje niespełniające warunków, o których mowa 
w zdaniu poprzednim, nie będą rozpatrywane. Do składanej reklamacji należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych
osobowych w postaci oświadczenia.
3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych, od daty ich otrzymania przez Partnera. Termin ten może ulec
przedłużeniu z uwagi na dodatkowe czynności podjęte przez Partnera w celu rozpatrzenia reklamacji. O przedłużeniu Klient
zostanie poinformowany.
4. Partner rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie Regulaminu oraz bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
5. O decyzji Partnera w zakresie reklamacji osoba składająca reklamację zostanie powiadomiona listem poleconym,
wysłanym na adres wskazany w reklamacji, w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.
6. Zwroty Produktów Promocyjnych nie będą uwzględniane. Wszelkie informacje o Akcji dostępne w materiałach reklamowych
i na ulotkach mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.
 

§ 5. Ochrona danych osobowych

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Partner
informuje, że w przypadku złożenia reklamacji i podania swoich danych osobowych, o których mowa w § 4 ust. 2 niniejszego
Regulaminu:
1) administratorem danych osobowych Uczestnika są poszczególne sklepy biorące udział w akcji, będące Partner Akcji, w
okresie trwania promocji;
2) dane osobowe Uczestnika przetwarzane będą w celu rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi na reklamację;
3) odbiorcą danych osobowych będzie wyłącznie Partner;
4) dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
5) dane osobowe Uczestnika będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia postępowania reklamacyjnego i
ewentualnego rozpatrzenia roszczeń zgłoszonych przez Uczestnika;
6) Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych, w tym do otrzymania nieodpłatnej kopii oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
7) Uczestnik posiada prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z uzasadnionych przyczyn związanych ze swoją
szczególną sytuacją
8) Uczestnik posiada prawo wniesienia skargi do UODO, jeśli uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9) podanie przez Uczestnika danych osobowych określonych w punkcie § 4 ust. 2 Regulaminu jest warunkiem rozpatrywania
reklamacji.
 

§ 6. Postanowienia końcowe

 
1. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania Akcji z ważnych powodów, tj. wyczerpania zapasów Produktów
Promocyjnych, czy działania siły wyższej, przy czym nie będzie to naruszać praw nabytych przez Klienta.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie
obowiązujące przepisy prawa.
3. Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle Akcji będą rozstrzygane polubownie, a w braku satysfakcjonującego porozumienia,
spory będą poddawane rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy stosownie do obowiązujących przepisów.
4. Niniejszy Regulamin wraz z Załącznikami jest dostępny w sklepach biorących udział w akcji, będących Partnerem Akcji.