Promocja Garnki

Regulamin Programu Lojalnościowego „Zbieraj naklejki i kupuj taniej – Linia Valdinox Grey -50% - organizowanego w sklepach sieci PSS Społem w Białymstoku

 

I. ORGANIZACJA PROGRAMU

 1. Organizatorem programu jest ALTOM sp. z o.o. sp. k. ul. Roosevelta 116a, 62-200 Gniezno, NIP: 784-24-33-393, KRS: 0000324582, zwana dalej „Organizatorem”.

 2. Program Lojalnościowy pod nazwą Zbieraj naklejki i kupuj taniej – Valdinox Grey -50%” (zwany dalej Programem) trwa w okresie od 19.08.2019r. do 25.10.2019r. lub do momentu wyczerpania dostępności produktów Valdinox Grey.

 3. Program polega na zbieraniu przez klientów sklepów uczestniczących w Programie naklejek, które zebrane w ilości 3 szt. będą uprawniały do nabycia w cenie promocyjnej (równej 50% wartości ceny regularnej) produktów Valdinox Grey biorących udział w promocji
  (tj. uwidocznionych w treści plakatu i ulotki promocyjnej). Program odbywa się w wybranych sklepach należących do sieci PSS Społem w Białymstoku, zwanej dalej „Partnerem”. Lista sklepów Partnera biorących udział w Programie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

 4. W programie może wziąć udział wyłącznie osoba fizyczna będąca konsumentem, to jest dokonująca zakupu nie związanego bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.

 5. Produkty Valdinox Grey biorące udział w programie będą dostępne do zakupu także w cenie regularnej wskazanej na plakacie i w ulotce promocyjnej. Ulotka promocyjna (zwana dalej Kartą Kolekcjonerską) stanowi Załącznik nr 4 do regulaminu.

 6. Program dotyczy wyłącznie wybranych produktów Valdinox Grey, które znajdują się
  na plakatach i kartach kolekcjonerskich.

II. ZASADY PROGRAMU

 1. Klient sklepu uczestniczącego w programie, który w czasie jego trwania dokona zakupu dowolnych towarów, z wyłączeniem: doładowań telefonii komórkowej i paysafecard, przyjmowanych płatności za rachunki, jednorazowych i wieloprzejazdowych biletów komunikacji miejskiej oraz doładowań Białostockiej Karty Miejskiej, wyrobów tytoniowych (zgodnie z Ustawą o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych
  z dn. 09.11.1995r.z późn. zm., Dz.U. z 2018r., poz. 1446 z późn. zm. ), wyrobów alkoholowych z wyjątkiem piwa (zgodnie z Ustawą o wychowaniu w trzeźwości przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dn. 26.10.1982r., Dz.U. z 2018r. poz. 2137z późn. zm.) produktów leczniczych (zgodnie
  z ustawą Prawo farmaceutyczne z dn.06.09.2001r., Dz.U. z 2019r. , poz. 499 z późn. zm.), preparatów do początkowego żywienia niemowląt (zgodnie z Ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dn. 25.08.2006r., Dz.U. z 2018r., poz 1541) za minimalną kwotę 20 zł otrzymuje jedną naklejkę za każde wydane 20 zł. Za wielokrotność kwoty 20 zł klientowi przysługuje proporcjonalnie większa liczba naklejek (2 naklejki za wydane 40 zł, 3 naklejki za wydane 60 zł, itd.).

 2. Przy płatności za zakupy dokonane e-bonem z programu lojalnościowego PSS Społem Białystok naklejki przysługują na kwotę paragonu pomniejszoną o wartość e-bonu.

 3. Naklejki przyznawane są wyłącznie na podstawie jednego (danego) paragonu. Zakupy z kilku paragonów nie sumują się.

 4. Zebranie 3 naklejek uprawnia do zakupu wybranych produktów Valdinox Grey w cenie promocyjnej równej 50% wartości ceny regularnej.

 5. Otrzymane naklejki należy przykleić w wyznaczonym do tego miejscu na karcie kolekcjonerskiej. Po uzbieraniu wymaganej ilości naklejek klient przedstawia kartę kolekcjonerską przy kasie sklepu wraz z wybranym produktem Valdinox Grey, który zamierza nabyć w promocyjnej cenie równej 50% wartości ceny regularnej.

 6. Wypełniona naklejkami karta kolekcjonerska jest podstawą do dokonania przez osobę ją okazującą zakupu wybranego produktu Valdinox Grey w cenie promocyjnej wg oferty przedstawionej w materiałach promocyjnych. Wypełniona naklejkami karta kolekcjonerska uprawnia wyłącznie do jednorazowego zakupu promocyjnego. Wykorzystana karta kolekcjonerska zostanie zatrzymana przez kasjera w kasie.

 7. Zakupy promocyjne mogą być realizowane wyłącznie w sklepie Partnera uczestniczącym
  w Programie i wyłącznie z odbiorem osobistym.

 8. Naklejki nie podlegają wymianie na gotówkę.

 9. Nadwyżka naklejek przekazana na karcie kolekcjonerskiej nie podlega zwrotowi
  ani rozliczeniu rzeczowemu lub pieniężnemu.

 10. Naklejki wydawane będą w kasach sklepów biorących udział w programie od 19 sierpnia do 12 października 2019r.

 11. Uzbierane naklejki można wykorzystywać w sklepach biorących udział w programie
  od 19 sierpnia do 25 października 2019r. lub do wyczerpania dostępności produktów Valdinox Grey.

 12. Zakup produktów Valdinox Grey w cenie promocyjnej nie przysługuje w przypadku skopiowanych, zmienionych, zamazanych lub nie zawierających wystarczającej liczby naklejek kart kolekcjonerskich.

III Odpowiedzialność Organizatora

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia oraz uczestnictwa w Akcji,
  w tym dotyczące niemożliwości skorzystania z Ceny Promocyjnej, powinny być kierowane w formie pisemnej na adres siedziby Organizatora Akcji: ALTOM sp. z o.o. sp. k.
  ul. Roosevelta 116a, 62-200 Gniezno. Reklamacja powinna być złożona w formie pisemnej.

 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Klienta
  i ewentualnie numer telefonu kontaktowego, przyczynę reklamacji wraz z uzasadnieniem oraz czytelny podpis. Reklamacje niespełniające warunków, o których mowa w zdaniu poprzednim, nie będą rozpatrywane. Do składanej reklamacji należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych w postaci oświadczenia.

 3. Reklamacje mogą być składane do 8 listopada 2019r., będą rozpatrywane w terminie
  14 dni roboczych, od daty ich otrzymania przez Organizatora. Termin ten może ulec przedłużeniu z uwagi na dodatkowe czynności podjęte przez Organizatora w celu rozpatrzenia reklamacji. O przedłużeniu Klient zostanie poinformowany.

 4. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie Regulaminu.

 5. O decyzji Organizatora w zakresie reklamacji osoba składająca reklamację zostanie powiadomiona listem poleconym, wysłanym na adres wskazany w reklamacji, w terminie
  7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.

 6. Zwroty Produktów Promocyjnych nie będą uwzględniane. Wszelkie informacje o Programie dostępne w materiałach reklamowych i na ulotkach mają jedynie charakter informacyjny
  i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

IV. Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Organizator informuje, że w przypadku złożenia reklamacji i podania swoich danych, o których mowa w pkt. III ust. 2 niniejszego Regulaminu:

 1. administratorem danych osobowych Uczestnika jest Organizator Akcji,

 2. dane osobowe Uczestnika przetwarzane będą w celu rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi na reklamację;

 3. odbiorcą danych osobowych będzie wyłącznie Organizator;

 4. dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

 5. dane osobowe Uczestnika będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia postępowania reklamacyjnego i ewentualnego rozpatrzenia roszczeń zgłoszonych przez Uczestnika;

 6. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych, w tym do otrzymania nieodpłatnej kopii oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 7. Uczestnik posiada prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
  z uzasadnionych przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją

 8. Uczestnik posiada prawo wniesienia skargi do UODO, jeśli uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

 9. podanie przez Uczestnika danych osobowych określonych w punkcie III ust. 2 Regulaminu jest warunkiem rozpatrywania reklamacji.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Uczestnictwo w Programie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

 2. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania Programu w każdym momencie
  z ważnych przyczyn, tj. wyczerpania naklejek, wyczerpania zapasów produktów promocyjnych biorących udział w akcji, czy działania siły wyższej, jednakże przerwanie programu nie będzie naruszać praw nabytych przez klientów przed dokonaniem zmiany.

 3. Do spraw nie ujętych w niniejszym regulaminie, stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego.

 4. Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle Akcji będą rozstrzygane polubownie, a w braku satysfakcjonującego porozumienia, spory będą poddawane rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy stosownie do obowiązujących przepisów.

 5. Wyłączną odpowiedzialność za Program, jego przebieg i organizację ponosi Organizator Programu.

Wykaz sklepów objętych programem lojalnościowy

 1. SKL.NR 1 "KEN" UL. H.KOŁŁĄTAJA 50 15-774 BIAŁYSTOK

 2. SKL. NR 2 UL. BOBOLI 95 15-649 BIAŁYSTOK

 3. SKL. NR 3 UL. RZEMIEŚLNICZA 3 15-773 BIAŁYSTOK

 4. SKL NR 4 "POGODNY" UL. POGODNA 6 15-354 BIAŁYSTOK

 5. SKL. NR 9 UL. ZWYCIĘSTWA 25 15-703 BIAŁYSTOK

 6. SKL.NR 15 "ZODIAK" UL. WROCŁAWSKA 5 15-664 BIAŁYSTOK

 7. SKL.NR 16 "WARS" UL. WARSZAWSKA 79 15-063 BIAŁYSTOK

 8. SKL.NR 18 "MIESZKO" UL. MIESZKA I 6 15-054 BIAŁYSTOK

 9. SKL.NR 24 "TĘCZA" UL. J.BRZECHWY 3 15-196 BIAŁYSTOK

 10. SKL.NR 31 UL. DOJLIDY FABRYCZNE 8 15-555 BIAŁYSTOK

 11. SKL.NR 35 "BAZAR" UL. BEMA 89/2 15-370 BIAŁYSTOK

 12. SKL.NR 44 "KOMETA" UL. KARD.ST.WYSZYŃSKIEGO 6 15-888 BIAŁYSTOK

 13. SKL.NR 45 "OPAŁEK" UL. M.C.SKŁODOWSKIEJ 14B 15-097 BIAŁYSTOK

 14. SKL.NR 53 "BOJARY" UL. SŁONIMSKA 2/1 15-028 BIAŁYSTOK

 15. SKL.NR 56 "WYGODA" UL. TRAUGUTTA 1 15-145 BIAŁYSTOK

 16. SKL.NR 88 UL.GAJOWA 68 15-794 BIAŁYSTOK

 17. SKL NR 146 „DELIKATESY” RYNEK KOŚCIUSZKI 15 15-950 BIAŁYSTOK