50 punktów

REGULAMIN

Akcji Promocyjnej „50 DODATKOWYCH PUNKTÓW ZA 50 ZŁ

 

1. Postanowienia ogólne

1.1.Niniejszy Regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa zasady Akcji promocyjnej
„50 DODATKOWYCH PUNKTÓW ZA 50 ZŁ” zwanej dalej Akcją.

1.2. Organizatorem Akcji jest Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Społem” z siedzibą
w Białymstoku, Rynek Kościuszki 15, 15-950 Białystok, wpisana przez Sąd Rejonowy w Białymstoku

XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000028056, NIP: 542-000-07-71, Regon: 001052654,

zwana dalej Organizatorem.

1.3. Akcja organizowana jest w terminie od 15.04.2019 roku do 20.04.2019 roku we wszystkich sklepach spożywczych Organizatora, których wykaz stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

1.4. Akcja jest organizowana w celu promocji marki, produktów i sklepów spożywczych Organizatora.

1.5. Uczestnikiem Akcji (zwanym dalej Uczestnikiem) może być każda pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna, która jest posiadaczem Karty klienta – karty programu „Społem znaczy razem” PSS Społem Białystok, dokona osobiście jednorazowego zakupu towarów lub usług w sklepach spożywczych PSS „Społem” w Białymstoku, zwanych dalej Sklepami Organizatora (wykaz sklepów stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu), z wyłączeniem: doładowań telefonii komórkowej
i paysafecard przyjmowanych płatności za rachunki, jednorazowych i wieloprzejazdowych biletów komunikacji miejskiej oraz doładowań Białostockiej Karty Miejskiej, wyrobów tytoniowych (zgodnie z Ustawą o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych
z dn. 09.11.1995 r., Dz.U. z 2015 r., poz. 298 z późn. zm.), wyrobów alkoholowych
z wyjątkiem piwa (zgodnie z Ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dn. 26.10.1982 r., Dz.U. z 2015 r. poz. 1286 z późn. zm.), produktów leczniczych (zgodnie z ustawą Prawo farmaceutyczne z dn. 06.09.2001 r., Dz.U. z 2016 r., poz. 2142
z późn. zm.), preparatów do początkowego żywienia niemowląt (zgodnie z Ustawą
o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dn. 25.08.2006 r., Dz.U. z 2017 r., poz 149),
na jednorazową kwotę minimum 50 zł brutto od dnia 15.04.2019 roku do dnia 20.04.2019 roku
i odbierze w kasie dowód zakupu tj. paragon lub imienną fakturę, które stanowią wyłączny dowód zakupu uprawniający do udziału w Akcji.

2. Zasady udziału w Akcji i przyznawanie punktów dodatkowych

2.1. Do udziału w Akcji upoważnia: jednorazowy zakup towarów lub usług w sklepach spożywczych Organizatora, z wyłączeniem: doładowań telefonii komórkowej i paysafecard przyjmowanych płatności za rachunki, jednorazowych i wieloprzejazdowych biletów komunikacji miejskiej oraz doładowań Białostockiej Karty Miejskiej, wyrobów tytoniowych(zgodnie z Ustawą
o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych
z dn. 09.11.1995 r., Dz.U. z 2015 r., poz. 298 z późn. zm.), wyrobów alkoholowych
z wyjątkiem piwa (zgodnie z Ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dn. 26.10.1982 r., Dz.U. z 2015 r. poz. 1286 z późn. zm.), produktów leczniczych
(zgodnie z ustawą Prawo farmaceutyczne z dn. 06.09.2001 r., Dz.U. z 2016 r. , poz. 2142
z późn. zm.), preparatów do początkowego żywienia niemowląt (zgodnie z Ustawą
o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dn. 25.08.2006 r., Dz.U. z 2017 r., poz 149), 
na jednorazową kwotę minimum 50 zł brutto od dnia 15.04.2019 roku do dnia 20.04.2019 roku
i odebranie w kasie dowodu zakupu tj. paragonu lub imiennej faktury, które stanowią wyłączny dowód zakupu uprawniający do udziału w Akcji.

2.2. Uczestnik Akcji, który dokonał zakupów promocyjnych, otrzymuje w terminie od dnia
15.04.2019 roku do dnia 20.04.2019 roku punkty dodatkowe w ilości 50. Punkty te zostaną doliczone po okazaniu Karty klienta – karty programu „Społem znaczy razem” PSS Społem Białystok automatycznie do indywidualnego konta danego Uczestnika przy każdym zakupie
w Sklepach Organizatora objętych Akcją na jednorazową kwotę minimum 50 zł brutto.

2.3. W przypadku, kiedy na dowodzie zakupu znajdą się produkty lub usługi wyłączone z Akcji,
ich wartość zostanie odliczona.

2.4. Jeden Uczestnik może wielokrotnie wziąć udział w Akcji pod warunkiem każdorazowego spełnienia zasad zawartych w Regulaminie. Jeden Uczestnik może dokonać dowolnej liczby zakupów promocyjnych opisanych w punkcie 2.1. upoważniających do udziału w Akcji, a przez
to zwiększyć swoje szanse na punkty dodatkowe, pod warunkiem, że na potwierdzenie każdego zakupu promocyjnego upoważniającego do udziału w Akcji posiada dowody zakupu na właściwe kwoty. W przypadku zakupu towarów lub usług (pomniejszonych zgodnie ze wskazaną
w Regulaminie listą wyłączeń) na wielokrotność kwoty 50 zł brutto Uczestnikowi Akcji zostaje naliczona analogicznie wielokrotność 50 punktów.

3. Przyznawanie punktów dodatkowych

3.1. Uczestnik Akcji, który dokonał zakupów promocyjnych opisanych w punkcie 2.1., otrzymuje
w terminie od dnia 15.04.2019 roku do dnia 20.04.2019 roku punkty dodatkowe w ilości 50. Punkty te zostaną doliczone do indywidualnego konta Uczestnika po okazaniu Karty klienta – karty programu lojalnościowego „Społem znaczy razem” PSS Społem Białystok automatycznie, bez ingerencji personelu Sklepów Organizatora.

Zgromadzone na indywidualnym koncie punkty Uczestnicy Akcji mogą wymieniać zgodnie
z regulaminem programu lojalnościowego PSS Społem Białystok „Społem znaczy razem”
na e-bony wg następujących zasad:

Za zgromadzone 200 punktów Uczestnikowi przysługuje e-bon o wartości 10 zł, za zgromadzone 400 punktów  Uczestnikowi przysługuje e-bon o wartości 30 zł.

3.2. E-bony można wykorzystywać tzn. opłacać za ich pomocą wszystkie zakupy towarów i usług
z wyłączeniem przyjmowanych płatności za rachunki i paysafecard we wszystkich Sklepach
i punktach gastronomicznych Organizatora przy założeniu, że wartość zakupu jest wyższa
niż wartość realizowanego e-bonu. E–bony można wykorzystać wyłącznie w terminie ważności, który jest określony w e-bonie.

4. Ogłoszenie informacji o przyznaniu punktów dodatkowych

4.1. Informacje o przyznaniu punktów dodatkowych zostaną przekazane Uczestnikom Akcji
przez Organizatora poprzez przekazanie informacji ustnej przez kasjerów w Sklepach Organizatora oraz poprzez zarejestrowanie w dniu zakupu promocyjnego przyznanych punktów na Karcie programu lojalnościowego „Społem znaczy razem” PSS Społem Białystok. Uczestnik bezpośrednio po zakupie może sprawdzić stan punktów na indywidualnym koncie na stronie internetowej programu lojalnościowego „Społem znaczy razem” www.spolem.bialystok.pl, w aplikacji programu lojalnościowego lub w sklepie Organizatora.

5. Odbiór korzyści w programie lojalnościowym

5.1. Zgromadzone punkty zachowują swoją ważność przez 24 miesiące od momentu otrzymania
i podlegają wymianie na e-bony PSS Społem Białystok o określonym nominale,
które uprawniają do bezgotówkowego zakupu   wszystkich   towarów we wszystkich Sklepach
i placówkach gastronomicznych Organizatora z wyłączeniem przyjmowanych płatności za rachunki i paysafecard oraz przy bezwzględnym założeniu, że wartość zakupu musi być wyższa od wartości realizowanego e-bonu.

5.2. W celu wymiany punktów na e-bon PSS Społem Białystok Uczestnik po zgromadzeniu odpowiedniej ilości punktów powinien odebrać e-bon w dowolnym Sklepie  Organizatora.
W celu weryfikacji tożsamości wydanie e-bonu będzie poprzedzone wprowadzeniem podanego przez posiadacza karty kodu weryfikacyjnego, którym jest dzień urodzin uczestnika podany dwucyfrowo.

6. Reklamacje

6.1. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w naliczaniu punktów Uczestnikowi Akcji przysługuje prawo składania reklamacji.

6.2. Reklamacja powinna być zgłoszona w terminie do 30 dni od dnia skorzystania
z Akcji Promocyjnej

6.3. Uczestnik ma prawo zgłaszać reklamację pocztą na adres Organizatora, pocztą elektroniczną na adres: lojalnosc@spolem.bialystok.pl bądź za pomocą formularza kontaktowego na stronie http://spolem.bialystok.pl/kontakt-w-programie-lojalnosciowym z dopiskiem „50 DODATKOWYCH PUNKTÓW ZA 50 ZŁ”.

6.4. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika oraz numer karty klienta, numer telefonu kontaktowego, dokładny opis i powód reklamacji, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie oraz treść żądania. Organizator rozpatrzy reklamację i powiadomi Uczestnika o jej rozstrzygnięciu w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

6.5. Informacja o rozstrzygnięciu reklamacji zostanie przekazana Uczestnikowi w takiej formie,
w jakiej zostało dokonane zgłoszenie reklamacyjne lub w innej formie uzgodnionej pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem.

7. Postanowienia końcowe

7.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się właściwe przepisy obowiązującego prawa.

7.2 Dane osobowe Uczestników Akcji przetwarzane są przez Organizatora zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)Administratorem danych osobowych Uczestników jest Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Społem” w Białymstoku, Rynek Kościuszki 15, 15-950 Białystok.

7.3. Regulamin Akcji będzie dostępny w Sklepach Organizatora od 15.04.2019 roku
do 20.04.2019.roku oraz w siedzibie Organizatora w terminie od 15.04.2019 roku
do 19.06.2019 roku.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Akcji Promocyjnej PSS „Społem” w Białymstoku
„50 DODATKOWYCH PUNKTÓW ZA 50 ZŁ” – wykaz placówek

L.P.

Numer i nazwa placówki

Adres

Dni powszednie

Soboty

Niedziele handlowe

1

sklep nr 1

ul. Kołłątaja 50

6.00-21.00

7.00-21.00

9.00-20.00

2

sklep nr 2

ul. Św. Andrzeja Boboli 95

6.00-22.00

7.00-22.00

8.00-20.00

3

sklep nr 3

ul. Rzemieślnicza 3

6.00-21.00

7.00-21.00

9.00-19.00

4

sklep nr 7

ul. Narewska 5

6.00-20.00

7.00-20.00

8.00-15.00

5

sklep nr 8

ul. B. Prusa 1

6.00-20.00

7.00-20.00

7.30-15.00

6

sklep nr 9

ul. Zwycięstwa 25

6.00-21.00

7.00-21.00

8.00-15.00

7

sklep nr 11

ul. Wesoła 18

6.00- 21.00

7.00-21.00

8.00-15.00

8

sklep nr 15 "Zodiak"

ul. Wrocławska 5

6.00-21.00

7.00-21.00

8.00-20.00

9

sklep nr 16 "Wars"

ul. Warszawska 79

6.00-21.30

7.00-21.30

8.00-20.00

10

sklep nr 18 "Mieszko"

ul. Mieszka I 6

5.30-22.00

6.30-22.00

8.00-20.00

11

sklep nr 24 "Tęcza"

ul. Brzechwy 3

6.00-21.30

7.00-21.30

9.00-20.00

12

sklep nr 30 "Kresowy"

ul. Polska 2

6.00-19.00

7.00-16.00

Nieczynny

13

sklep nr 31

ul. Dojlidy Fabryczne 8

6.00-22.00

7.00-22.00

8.00-20.00

14

sklep nr 35 "Bazar"

ul. Bema 89/2

6.00-22.00

7.00-21.00

8.00-19.00

15

sklep nr 44"Kometa"

ul. Kard. Wyszyńskiego 6

6.00-21.30

7.00-21.00

8.00-20.00

16

sklep nr 45 "Opałek"

ul. M. C. Skłodowskiej 14B

6.00-22.00

7.00-22.00

9.00-21.00

17

sklep nr 53 "Bojary"

ul. Słonimska 2/1

6.00-22.00

7.00-22.00

9.00-20.00

18

sklep nr 56 "Wygoda"

ul. Traugutta 1

6.00-21.00

7.00-21.00

8.00-18.00

19

sklep nr 60 "Sezam"

Al. J. Piłsudskiego 10/1

6.00-19.00

7.00-17.00

Nieczynny

20

sklep nr 76 "Atut"

ul. Wiejska 70a

6.00-21.30

7.00-21.00

8.00-18.00

21

sklep nr 80

ul. Broniewskiego 4

6.00-20.00

7.00-20.00

8.00-16.00

22

sklep nr 88 "Gaj"

ul. Gajowa 68

6.00-22.00

7.00-22.00

8.00-20.00

23

sklep nr 91 "Pietrasze"

ul. Pietrasze 2

6.00-21.30

6.00-21.30

8.00-20.00

24

sklep nr 127 "Dukat"

ul. Niedźwiedzia 26

6.00-20.00

7.00-19.00

8.00-17.00

25

sklep nr 144 "Jubileuszowy"

Al. Piłsudskiego 2

6.00-20.00

7.00-19.00

Nieczynny

26

sklep nr 146 "Delikatesy"

Rynek Kościuszki 15

6.30-22.00

7.00-22.00

8.00-22.00

27

sklep nr 279

ul. Narewska

7.00-18.00

7.00-15.00

Nieczynny

28

sklep nr 286

ul. Broniewskiego 4

7.00-18.00

7.00-14.00

Nieczynny

29

st. spożywcze Central

ul. M. C. Skłodowskiej 2/1

9.00-20.00

9.00-19.00

10.00-16.00