Maestro

 

 

Regulamin Programu Lojalnościowego „Zbieraj naklejki i kupuj taniej – Linia Maestro -50%”

 
 
    I. ORGANIZACJA PROGRAMU 
    1. Organizatorem programu jest Galicja Sp. z o.o., ul. Galicyjska 7, 39-207 Brzeźnica NIP:872-21-52-522, KRS: 0000134836, zwana dalej „Organizatorem”. 
    2. Program Lojalnościowy pod nazwą „Zbieraj naklejki i kupuj taniej – Linia Maestro -50%” (zwany dalej Programem) trwa w okresie od 1.04.2019r. do 20.05.2019r. lub do momentu wyczerpania dostępności produktów MAESTRO.
    3. Program polega na zbieraniu przez klientów sklepów uczestniczących w Programie naklejek, które zebrane w ilości 5szt będą uprawniały do nabycia w cenie promocyjnej (równej 50% wartości ceny regularnej) produktów MAESTRO biorących udział w promocji (tj. uwidocznionych w treści plakatu i ulotki promocyjnej). Program odbywa się w wybranych sklepach należących do sieci PSS Społem w Białymstoku, zwanej dalej „Partnerem”. Lista sklepów Partnera biorących udział w Programie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
    4. W programie może wziąć udział wyłącznie osoba fizyczna będąca konsumentem, to jest dokonująca zakupu nie związanego bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową. 
    5. Produkty MAESTRO biorące udział w programie będą dostępne do zakupu także w cenie regularnej wskazanej na plakacie i w ulotce promocyjnej. Ulotka promocyjna (zwana dalej Kartą Kolekcjonerską) stanowi Załącznik nr 4 do regulaminu. 
    6. Program dotyczy wyłącznie wybranych produktów MAESTRO, które znajdują się na plakatach i kartach kolekcjonerskich. 
 
    II. ZASADY PROGRAMU 
    1. Klient sklepu uczestniczącego w programie, który w czasie jego trwania  dokona zakupu dowolnych towarów, z wyłączeniem: doładowań telefonii komórkowej i paysafecard, przyjmowanych płatności za rachunki, jednorazowych i wieloprzejazdowych biletów komunikacji miejskiej oraz doładowań Białostockiej Karty Miejskiej, wyrobów tytoniowych (zgodnie z Ustawą o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych z dn. 09.11.1995r.z późn. zm., Dz.U. z 2015r., poz. 298 z późn. zm. ), wyrobów alkoholowych z wyjątkiem piwa (zgodnie z Ustawą o wychowaniu w trzeźwości przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dn. 26.10.1982r., Dz.U. z 2015r. poz. 1286 z późn. zm.) produktów leczniczych (zgodnie z ustawą Prawo farmaceutyczne z dn.06.09.2001r., Dz.U. z 2016r. , poz. 2142 z późn. zm.), preparatów do początkowego żywienia niemowląt (zgodnie z Ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dn. 25.08.2006r., Dz.U. z 2017r., poz 149) za minimalną kwotę 20 zł otrzymuje jedną naklejkę za każde wydane 20 zł. Za wielokrotność kwoty 20 zł klientowi przysługuje proporcjonalnie większa liczba naklejek (2 naklejki za wydane 40 zł, 3 naklejki za wydane 60 zł, itd.). Naklejki przyznawane są wyłącznie na podstawie jednego (danego) paragonu. Zakupy z kilku paragonów nie sumują się. 
    2. Zebranie 5 naklejek uprawnia do zakupu wybranych produktów MAESTRO w cenie promocyjnej równej 50% wartości ceny regularnej.  
    3. Otrzymane naklejki należy przykleić w wyznaczonym do tego miejscu na karcie kolekcjonerskiej. Po uzbieraniu wymaganej ilości naklejek klient przedstawia kartę kolekcjonerską przy kasie sklepu wraz z wybranym produktem MAESTRO, który zamierza nabyć w promocyjnej cenie równej 50% wartości ceny regularnej.
    4. Wypełniona naklejkami karta kolekcjonerska jest podstawą do dokonania przez osobę ją okazującą  zakupu wybranego produktu MAESTRO w cenie promocyjnej wg oferty przedstawionej w materiałach promocyjnych. Wypełniona naklejkami karta kolekcjonerska uprawnia wyłącznie do jednorazowego zakupu promocyjnego. Wykorzystana karta kolekcjonerska zostanie zatrzymana przez kasjera w kasie. 
    5. Zakupy promocyjne mogą być realizowane wyłącznie w sklepie Partnera uczestniczącym w Programie i wyłącznie z odbiorem osobistym. 
    6. Naklejki nie podlegają wymianie na gotówkę. 
    7. Nadwyżka naklejek przekazana na karcie kolekcjonerskiej nie podlega zwrotowi ani rozliczeniu rzeczowemu lub pieniężnemu. 
    8. Naklejki wydawane będą w kasach sklepów biorących udział w programie od 1 kwietnia do 30 maja 2019r.
    9. Uzbierane naklejki można wykorzystywać w sklepach biorących udział w programie od 1 kwietnia do 30 maja 2019r.  lub do wyczerpania dostępności produktów MAESTRO.
    10. Zakup produktów MAESTRO w cenie promocyjnej nie przysługuje w przypadku skopiowanych, zmienionych, zamazanych lub nie zawierających wystarczającej liczby naklejek kart kolekcjonerskich. 
 
 
III Odpowiedzialność Organizatora 
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia oraz uczestnictwa w Akcji, w tym dotyczące niemożliwości skorzystania z Ceny Promocyjnej, powinny być kierowane w formie pisemnej na adres siedziby Organizatora Akcji: Galicja Sp. z o.o., ul. Galicyjska 7, 39-207 Brzeźnica. Reklamacja powinna być złożona w formie pisemnej.
2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Klienta i ewentualnie numer telefonu kontaktowego, przyczynę reklamacji wraz z uzasadnieniem oraz czytelny podpis. Reklamacje niespełniające warunków, o których mowa w zdaniu poprzednim, nie będą rozpatrywane. Do składanej reklamacji należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych w postaci oświadczenia.
3. Reklamacje mogą być składane do 17 czerwca 2019r., będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych, od daty ich otrzymania przez Organizatora. Termin ten może ulec przedłużeniu z uwagi na dodatkowe czynności podjęte przez Organizatora w celu rozpatrzenia reklamacji. O przedłużeniu Klient zostanie poinformowany.
4. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie Regulaminu.
5. O decyzji Organizatora w zakresie reklamacji osoba składająca reklamację zostanie powiadomiona listem poleconym, wysłanym na adres wskazany w reklamacji, w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.
    6. Zwroty Produktów Promocyjnych nie będą uwzględniane. Wszelkie informacje o Programie dostępne w materiałach reklamowych i na ulotkach mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.
 
IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
    1. Uczestnictwo w Programie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 
    2. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania Programu w każdym momencie z ważnych przyczyn, tj. wyczerpania naklejek, wyczerpania zapasów produktów promocyjnych biorących udział w akcji, czy działania siły wyższej, jednakże przerwanie  programu nie będzie naruszać praw nabytych przez klientów przed dokonaniem zmiany. 
    3. Do spraw nie ujętych w niniejszym regulaminie, stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego. 
    4. Wyłączną odpowiedzialność za Program, jego przebieg i organizację ponosi Organizator Programu.
 
Załączniki:
    1. wykaz sklepów biorących udział w Programie
    2. wykaz produktów objętych Programem
    3. wzór Naklejki
    4. wzór Karty Kolekcjonerskiej
 
Załącznik nr 1
Wykaz sklepów objętych programem lojalnościowym
 
    1. SKL.NR 1 "KEN" UL.H.KOŁŁĄTAJA 50 15-774 BIAŁYSTOK
    2. SKL. NR 2 UL. BOBOLI 95 15-649 BIAŁYSTOK
    3. SKL. NR 3 UL. RZEMIEŚLNICZA  3 15-773 BIAŁYSTOK
    4. SKL. NR 9 UL. ZWYCIĘSTWA 25  15-703 BIAŁYSTOK
    5. SKL.NR 15  "ZODIAK" UL.WROCŁAWSKA 5 15-664 BIAŁYSTOK
    6. SKL.NR 16  "WARS" UL.WARSZAWSKA 79 15-063 BIAŁYSTOK
    7. SKL.NR 18  "MIESZKO" UL.MIESZKA I 6 15-054 BIAŁYSTOK
    8. SKL.NR 24  "TĘCZA" UL.J.BRZECHWY 3 15-196 BIAŁYSTOK
    9. SKL.NR 31 DOJLIDY FABRYCZNE 8 15-555 BIAŁYSTOK
    10. SKL.NR 35  "BAZAR" UL.BEMA 89/2 15-370 BIAŁYSTOK
    11. SKL.NR 44  "KOMETA" UL.KARD.ST.WYSZYŃSKIEGO 6 15-888 BIAŁYSTOK
    12. SKL.NR 45 "OPAŁEK" UL.M.C.SKŁODOWSKIEJ 14B 15-097 BIAŁYSTOK
    13. SKL.NR 53  "BOJARY" UL.SŁONIMSKA 2/1 15-028 BIAŁYSTOK
    14. SKL.NR 56  "WYGODA" UL.TRAUGUTTA 1  15-145 BIAŁYSTOK
    15. SKL.NR 88 UL.GAJOWA 68 15-794 BIAŁYSTOK
    16. SKL NR 146 „DELIKATESY” RYNEK KOŚCIUSZKI 15 15-950 BIAŁYSTOK
 

Załącznik nr 2

Wykaz produktów objętych programem lojalnościowym

nazwa produktu

cena regularna brutto bez naklejek

obniżka 50 %

cena brutto z naklejkami

Garnek MAESTRO 18cm art. 21103

129,98

50%

64,99

Garnek MAESTRO 20cm art. 21104

139,98

50%

69,99

Garnek MAESTRO 24cm art. 21105

172,98

50%

86,49

Patelnia MAESTRO 24cm art. 21106

124,98

50%

62,49

Patelnia MAESTRO 26cm art. 21107

146,98

50%

73,49

Nóż kuchenny MAESTRO 9cm art. 21099

32,98

50%

16,49

Nóż uniwersalny MAESTRO 13cm art. 21098

38,98

50%

19,49

Nóż uniwersalny MAESTRO 20cm art. 21097

59,98

50%

29,99

Nóż szefa MAESTRO 20cm art. 21096

62,98

50%

31,49

Ostrzałka MAESTRO art. 21100

59,98

50%

29,99

Wyciskacz do czosnku MAESTRO art. 21101

59,98

50%

29,99

Korkociąg MAESTRO art. 21102

59,98

50%

29,99

CZAJNIK NDZ 2,7 L MAESTRO 21094

107,98

50%

53,99

ZESTAW SZTUĆCÓW MAESTRO 24cz 21095

172,98

50%

86,49

Załącznik nr 3

Wzór naklejki

Załącznik nr 4

Wzór Karty Kolekcjonerskiej