TAX FREE

tax free

ODZYSKAJ PODATEK VAT ZAPŁACONY ZA TOWARY ZAKUPIONE
W DOMU HANDLOWYM CENTRAL

taxfree

 

Dom Handlowy Central, przy ul. M. C. Skłodowskiej w Białymstoku zaprasza do korzystania z programu Tax Free Shopping, który umożliwia klientom zagranicznym dokonanie zakupów zwolnionych z podatku.

Szanowni Klienci, jako turyści posiadający stałe miejsce zamieszkania poza obszarem Unii Europejskiej (UE) jesteście uprawnieni do żądania zwrotu podatku VAT, jeżeli zakupione w Domu Handlowym Central towary wywozicie w stanie nienaruszonym poza obszar UE.

Z programu Tax Free Shopping można korzystać na wszystkich stoiskach Domu Handlowego Central, za wyjątkiem stoiska złotniczego.

Minimalna kwota łącznej wartości zakupów wraz z podatkiem VAT, na jednym formularzu zwrotu podatku (formularz TAX-FREE) z dołączonym do niego jednym paragonem z kasy fiskalnej, uprawniająca do zwrotu VAT, wynosi 200 zł.

System 3 kroków jest prosty w użyciu i łatwy do zapamiętania, wystarczy postąpić zgodnie z poniższą instrukcją, aby uzyskać zwrot podatku VAT:

 

taxfree-1Sklep - Zawsze gdy robisz zakupy poproś personel o wystawienie formularza TAX-FREE. Upewnij się, czy twoje imię i nazwisko, adres i numer paszportu zostały prawidłowo wpisane oraz czy paragon z kasy fiskalnej został dołączony do formularza. Data na wystawionym formularzu musi być zgodna z datą na paragonie. Zachowaj formularz TAX-FREE wraz z ulotką do momentu refundacji.

taxfree-2Urząd Celny - Gdy opuszczasz Polskę i Unię Europejską musisz pokazać zakupione towary (w stanie nienaruszonym), formularz TAX-FREE z załączonym paragonem z kasy fiskalnej oraz paszport w celu ostemplowania go przez polskiego bądź innego celnika z UE. Potwierdzenie wywozu z UE musi nastąpić najpóźniej w ostatnim dniu trzeciego miesiąca następującego po miesiącu dokonania zakupów. BRAK PIECZĘCI CELNIKA NA FORMULARZU TAX-FREE = ODMOWA REFUNDACJI

taxfree-3Punkt Refundacji Global Blue - Wreszcie odzyskaj gotówkę realizując formularz TAX-FREE w najbliższym Punkcie Obsługi Klienta Global Blue lub w jednym z partnerskich Punktów Refundacji (listę biur znajdziesz w ulotce dołączonej do formularza) . Należy pamiętać o tym, aby zrealizować formularz TAX-FREE nie później niż po 7 miesiącach następujących po miesiącu dokonania zakupów. Kwota zwrotu jest skalkulowana po odjęciu kosztów usługi.

 

[collapse collapsed title= Tax Free Shopping – regulamin] Jako turysta posiadający stałe miejsce zamieszkania poza obszarem Unii Europejskiej (UE) jesteś uprawniony do żądania zwrotu podatku VAT, jeżeli zakupione w Polsce produkty wywozisz w stanie nienaruszonym poza obszar UE. Minimalna kwota łącznej wartości zakupów wraz z podatkiem VAT, na jednym formularzu TAX-FREE z dołączonym do niego jednym paragonem z kasy fiskalnej, uprawniająca do zwrotu VAT, wynosi 200 zł. System 3 kroków jest prosty w użyciu i łatwy do zapamiętania, wystarczy postąpić zgodnie z poniższą instrukcją, aby uzyskać zwrot podatku VAT:

1. Sklep - Zawsze gdy robisz zakupy poproś personel o wystawienie formularza TAX-FREE. Upewnij się, czy twoje imię i nazwisko, adres i numer paszportu zostały prawidłowo wpisane oraz czy paragon z kasy fiskalnej został dołączony do formularza. Data na wystawionym formularzu musi być zgodna z datą na paragonie. Zachowaj formularz TAX-FREE wraz z ulotką do momentu refundacji.
 
2. Urząd Celny - Gdy opuszczasz Polskę i Unię Europejską musisz pokazać zakupione towary (w stanie nienaruszonym), formularz TAX-FREE z załączonym paragonem z kasy fiskalnej oraz paszport w celu ostemplowania go przez polskiego bądź innego celnika z UE. Potwierdzenie wywozu z UE musi nastąpić najpóźniej w ostatnim dniu trzeciego miesiąca następującego po miesiącu dokonania zakupów. BRAK PIECZĘCI CELNIKA NA FORMULARZU TAX-FREE =  ODMOWA REFUNDACJI
 

3. Punkt Refundacji Global Blue - Wreszcie odzyskaj gotówkę realizując formularz TAX-FREE w najbliższym Punkcie Obsługi Klienta Global Blue lub w jednym z partnerskich Punktów Refundacji (listę biur znajdziesz w ulotce dołączonej do formularza) . Należy pamiętać o tym, aby zrealizować formularz TAX-FREE nie później niż po 7 miesiącach następujących po miesiącu dokonania zakupów. Kwota zwrotu jest skalkulowana po odjęciu kosztów usługi.

W Polsce zasady zwrotu VAT podróżnych reguluje ustawa o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym oraz przepisy wykonawcze do ustawy - rozporządzenia Ministra Finansów.
Ustawa z 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług - Dział XII, rozdział 6, art. 126 - 130 (Dz.U. nr 54 poz. 535 z późn. zm)
Więcej informacji znajdą Państwo na stronie Internetowej:www.global-blue.com
 

[/collapse]

[collapse collapsed title= Tax Free Shopping - опиш процедуру] Как турист, имеющий место постоянного жительства за пределами Евросоюза (ЕС), вы вправе требовать возвращения налога НДС, если купленные в Польше продукты вывозите в ненарушенном состоянии за пределы ЕС.

Минимальная сумма общей стоимости покупок с НДС на одном формуляре TAX-FREE, с приложенным к нему одним фискальным кассовым чеком, уполномочивающая на возврат НДС, составляет 200 злотых. Система 3 шагов проста в применении и ее легко запомнить, достаточно действовать в соответствии с представленной ниже инструкцией, чтобы получить возврат НДС:
 
1. Магазин – Всегда, когда вы делаете покупки, попросите персонал выставить формуляр TAX-FREE. Убедитесь, правильно ли записаны ваши имя и фамилия, адрес и номер загранпаспорта и что фискальный кассовый чек приложен к форме. Дата на выставленном бланке должна соответствовать дате на чеке. Сохраните бланк TAX- FREE с листовкой до момента возврата
 
2. Таможня – Когда вы выезжаете из Польши и Евросоюза, вы должны показать купленные товары (в ненарушенном состоянии), бланк TAX-FREE с приложенным фискальным кассовым чеком и загранпаспорт для проставления на нем печати польского или другого таможенника из ЕС. Подтверждение вывоза из ЕС должно наступить позже всего в последний день третьего месяца, следующего после осуществления покупки.
 
ОТСУТСТВИЕ ПЕЧАТИ ТАМОЖЕННИКА НА БЛАНКЕ TAX-FREE = ОТКАЗ ВОЗВРАТА ДЕНЕГ
 
3. Пункт возврата Global Blue – И наконец, получите наличные, реализуя бланк TAX-FREE в близлежащем Пункте по обслуживанию клиента Global Blue или в одном из партнерских Пунктов возврата (перечень офисов вы найдете в листовке, приложенной к бланку). Следует помнить о том, чтобы реализовать бланк TAX-FREE не позже, чем в течение 7 месяцев, следующих после месяца осуществления покупок. Сумма возврата рассчитывается после вычета стоимости услуги.
 
В Польше принципы возврата НДС путешествующих регулирует зак 11 марта 2004 г. о налоге на товары и услуги – Часть XII, раздел 6, ст. 126-130 (Вестник законов No 54 поз. 535 с поздн. изм.)
 
Более подробная информация находится на веб-сайте : www.global-blue.com

 

[/collapse]

background image: