Kuchnia

 

Regulamin Programu Lojalnościowego pod nazwą

Onyx” w sklepach „Społem” PSS Białystok

   I ORGANIZACJA PROGRAMU

 1. Organizatorem programu jest Florentyna Sp. z o.o., ul. Korzkwy 31, 63-300 Pleszew, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000100605, NIP 617-025-44-35, REGON 250507538, zwana dalej również „Organizatorem”.

 2. Program trwa w okresie od dnia 9 listopada 2020 do dnia 31 grudnia 2020r. lub do czasu dostępności towaru.

 3. Program polega na zbieraniu naklejek przez klientów w sklepach „Społem” PSS Białystok. Naklejki będą uprawniały do nabycia ustalonych produktów z linii Onyx uwidocznionych w treści ulotki promocyjnej (Załącznik nr 3) w cenach z rabatem 50% od ceny wyjściowej zgodnie z cennikiem zawartym w Załącznikiem nr 1 w sklepach „Społem” PSS Białystok zawartych w Załączniku nr 2.

 4. Produkty z linii Onyx, biorące udział w programie będą dostępne w ofercie sklepów „Społem” PSS Białystok zgodnie z Złącznikiem nr 2, w cenie regularnej wskazanej w ulotce promocyjnej.

 5. Lista sklepów biorących udział w akcji stanowi Załącznik nr 2 do regulaminu, zwanych dalej „sklepami”, a każdy z nich z osobna „sklepem”.

 6. Ulotka promocyjna stanowi Załącznik nr 3 do regulaminu.

 7. W programie może wziąć udział każda osoba fizyczna oraz każdy rodzaj działalności gospodarczej bez względu na rodzaj wykonywanej działalności.

 8. Informacje nt. programu udostępniane są poprzez materiały promocyjne dostępne w sklepach „Społem” PSS Białystok, poprzez personel sklepów „Społem” oraz za pośrednictwem strony internetowej Partnera i organizatora (www.florentyna.com.pl).

    II ZASADY PROGRAMU

 1. Program dotyczy wyłącznie wybranych produktów z linii Onyx, które znajdują się na ulotkach promocyjnych.

 2. Klient sklepu, który w czasie trwania programu dokona w sklepach „Społem” PSS Białystok zakupu towarów, bez względu na ich rodzaj i markę, za minimalną kwotę 20zł. otrzymuje jedną naklejkę. Za wielokrotność kwoty 20zł. klientowi przysługuje odpowiednio większa liczba naklejek (2 naklejki za wydane 40zł., 3 naklejki za wydane 60zł., itd.). Naklejki przyznawane są na podstawie jednego (danego) paragonu. Zakupy z kilku paragonów nie sumują się. Zebranie 3 naklejek uprawnia do zakupu wybranych produktów z linii Onyx w cenie promocyjnej, wyłącznie w sklepach wskazanych w Załączniku nr 2.

 3. Otrzymane naklejki należy przykleić w wyznaczonym do tego miejscu na ulotce promocyjnej. Po uzbieraniu wymaganej ilości naklejek klient przedstawia ulotkę (Załącznik nr 3) przy kasie sklepu (Załącznik nr 1) wraz z wybranym produktem z linii Onyx, który zamierza nabyć w cenie promocyjnej.

 4. Wypełniona ulotka promocyjna jest podstawą do dokonania przez osobę okazującą ulotkę zakupu wybranego produktu w cenie promocyjnej wg oferty przedstawionej w materiałach promocyjnych. Wypełniona ulotka uprawnia wyłącznie do jednorazowego zakupu promocyjnego dowolnej liczby produktów z linii Onyx wynikającej z ilości zebranych nalepek w ulotce promocyjnej. Wykorzystana ulotka zostanie zatrzymana przez kasjera w kasie sklepu. Zakupy promocyjnych produktów linii Onyx realizowane będą wyłącznie w sklepach wskazanych w Załączniku nr 2 na podstawie kompletu naklejek w ulotce promocyjnej (Załącznik nr 3).

 5. Naklejki nie podlegają wymianie na gotówkę.

 6. Programem objęte są wszystkie produkty występujące w sieci handlowej PSS Białystok z wyłączeniem: wyrobów tytoniowych, napojów alkoholowych (piwo, wino, alkohol wysokoprocentowy), biletów MZK, płatności za rachunki, kart telefonicznych, Elektronicznych Kuponów wszystkich operatorów – doładowań oraz preparaty do początkowego żywienia niemowląt

 7. Nadwyżka naklejek przekazana na ulotce promocyjnej nie podlega zwrotowi ani rozliczeniu rzeczowemu lub pieniężnemu.

 8. Naklejki wydawane będą w kasach sklepów „Społem” PSS Białystok (Załącznik nr 2) od 9 listopada 2020r do 31 grudnia 2020r. ale każdy z Partnerów decyduje indywidualnie o terminie rozpoczęcia i zakończenia akcji w zależności od aktualnej dostępności towarów promocyjnych z linii Onyx.

 9. Uzbierane naklejki można wykorzystywać od 9 listopada 2020r do 31 grudnia 2020r. w sklepach „Społem” PSS Białystok, ale każdy z Partnerów indywidualnie zastrzega sobie prawo o terminie i zakończeniu akcji w zależności od aktualnej dostępności towaru z promocyjnej linii Onyx.

 10. Zakup produktów w cenie promocyjnej nie przysługuje w przypadku skopiowanych, zmienionych, zamazanych lub nie zawierających wystarczającej liczby naklejek ulotek promocyjnych.

 

 

   III POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Uczestnictwo w programie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

 2. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub zmiany zasad programu w każdym momencie z ważnych przyczyn, tj. wyczerpania naklejek, wyczerpania zapasów produktów promocyjnych biorących udział w akcji, czy działania siły wyższej, jednakże zmiany zasad programu nie mogą naruszać praw nabytych przez klientów przed dokonaniem zmiany.

 3. Do spraw nieujętych w niniejszym regulaminie, stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego.

 

 • WYKAZ SIECI DETALICZNEJ I GASTRONOMICZNEJ PSS "SPOŁEM" BIAŁYSTOK

   

   

  L.P.

  Numer i nazwa placówki

  Adres

   

   

  1

  sklep nr 1 KEN

  ul. Kołłątaja 50; kod 15-774

   

  2

  sklep nr 2

  ul. Św. Andrzeja Boboli 95; kod 15-649

   

  3

  sklep nr 3

  ul. Rzemieślnicza 3, kod 15-773

   

  4

  sklep nr 4 "Pogodny"

  ul. Pogodna 6; kod 15-354

   

  7

  sklep nr 9

  ul. Zwycięstwa 25; kod 15-703

   

  9

  sklep nr 15 "Zodiak"

  ul. Wrocławska 5; kod 15-664

   

  10

  sklep nr 16 "Wars"

  ul. Warszawska 79; kod 15-063

   

  11

  sklep nr 18 "Mieszko"

  ul. Mieszka I 6; kod 15-054

   

  12

  sklep nr 24 "Tęcza"

  ul. Brzechwy 3; kod 15-196

   

  13

  sklep nr 31

  ul. Dojlidy Fabryczne 8; kod 15-555

   

  14

  sklep nr 35 "Bazar"

  ul. Bema 89/2; 15-370

   

  15

  sklep nr 44"Kometa"

  ul. Kard. Wyszyńskiego 6; kod 15-888

   

  16

  sklep nr 45 "Opałek"

  ul. M. C. Skłodowskiej 14B; kod 15-097

   

  17

  sklep nr 53 "Bojary"

  ul. Słonimska 2/1; kod 15-028

   

  18

  sklep nr 56 "Wygoda"

  ul. Traugutta 1; kod 15-145

   

  22

  sklep nr 88 "Gaj"

  ul. Gajowa 68; kod 15-794

   

  26

  sklep nr 146 "Delikatesy"

  Rynek Kościuszki 15; kod 15-950

   

  29

  sklep nr 300 "Hermes"

  ul. Zagórna 10; kod 15-820

   

  30

  sklep nr 301

  ul. Wesoła 14; kod 15-306

   

  31

  sklep nr 321 "Sezam"

  Al. Piłsudskiego 10/1; kod 15-445

   

  32

  SDH "Central"

  ul. M.C.Skłodowskiej 2/1; kod 15-097