Regulamin programu lojalnościowego - Społem znaczy razem

Powrót

Regulamin programu lojalnościowego „Społem znaczy razem”
PSS Społem Białystok

 

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Program lojalnościowy jest prowadzony pod nazwą „Społem znaczy razem” PSS Społem Białystok.

2. Organizatorem programu jest  PSS Społem w Białymstoku,  Rynek Kościuszki 15, 15-950 Białystok, wpisana do rejestru przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII

Wydział Gospodarczy KRS 0000028056, NIP 542-000-07-71

3. Regulamin precyzuje zasady, zakres i warunki uczestnictwa w programie określone przez organizatora.

4. Program prowadzony jest we wszystkich sklepach organizatora. Załącznikiem do Regulaminu jest lista placówek organizatora biorących udział w programie.

§ 2. Wyjaśnienie pojęć

1. Program – program lojalnościowy pod nazwą „Społem znaczy razem” prowadzony

przez organizatora.

2. Sklepy – placówki oferujące towary lub usługi w ramach programu.

3. Uczestnik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat,  lub osoba prawna  biorąca udział w programie.

4. Konto   uczestnika   –   indywidualne   konto   w   aplikacji   programu,   na   którym   są rejestrowane   transakcje powodujące naliczenie lub odliczenie punktów gromadzonych przez uczestnika w ramach programu.

5. Stan konta – liczba punktów zgromadzonych przez uczestnika programu.

6. Karta klienta – karta programu „Społem znaczy razem” PSS Społem Białystok.

7. Kod karty – kod EAN na karcie lojalnościowej, którego odczytanie przez system kasowy powoduje przypisanie numeru karty uczestnika do jego transakcji i naliczenie punktów

na koncie uczestnika.

8. Formularz rejestracyjny – formularz zawierający dane uczestnika oraz jego zgodę potwierdzającą akces do programu.

9. Punkty dodatkowe – punkty przyznawane dodatkowo np. okresowo lub za wybrane formy aktywności zakupowej.

10. Partner – inny podmiot oferujący uczestnikom w ramach programu towary lub usługi na preferencyjnych warunkach określonych w porozumieniu zawartym z organizatorem.

11. E-bon PSS Społem Białystok – bon wydany przez organizatora w zamian za zgromadzone w trakcie programu punkty, który uprawnia do bezgotówkowego nabycia w sklepach objętych programem towarów, których wartość  odpowiada wartości nominalnej bonu.

12. Nagroda dodatkowa – nagroda, która może zostać przyznana uczestnikowi przez organizatora w ramach dodatkowych promocji.

§ 3. Warunki udziału w Programie

1. Uczestnikiem programu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna, która zgłosiła akces uczestnictwa w programie i której wydano kartę klienta. Karta klienta wydawana jest uczestnikom programu w sklepach   organizatora   po złożeniu   podpisu   na   prawidłowo   wypełnionym   i  własnoręcznie podpisanym formularzu rejestracyjnym. Prawidłowo wypełniony formularz powinien zawierać akceptację Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych dla celów realizacji programu.

2. Regulamin znajduje się w każdej uczestniczącej w programie placówce organizatora i okazywany jest na prośbę uczestnika, a także na stronie www.spolem.bialystok.pl

3. Wszelkie dane dotyczące uczestnika oraz informacje przez niego przekazane   traktowane

będą przez organizatora w sposób zgodny z zasadami zawartymi w niniejszym Regulaminie.

4. Administratorem danych osobowych udostępnionych w formularzu rejestracyjnym jest organizator.

5. Wypełniając i przekazując formularz  zgłoszeniowy uczestnik wyraża  zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym przez organizatora dla celów realizacji programu.

6. Dane osobowe uczestnika będą również przetwarzane przez organizatora dla celów marketingowych, przy czym w każdej chwili przysługuje mu prawo złożenia   sprzeciwu wobec przetwarzania ich  w wyżej wymienionym celu.

7. Uczestnik może wyrazić zgodę na otrzymywanie ofert handlowych oraz korespondencji drogą elektroniczną (na adres poczty elektronicznej lub sms-em), przy czym w każdej chwili przysługuje mu prawo odwołania ww. zgody.

8. Dane osobowe uczestnika są chronione zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r.  o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2016 r.,  poz. 922 z późn. zm.) oraz ustawą z dn. 18 lipca 2002  o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1030 z późn. zm.).

9. Każdy uczestnik ma możliwość wglądu i aktualizacji danych osobowych dotyczących jego osoby. Podanie danych jest dobrowolne,  jednak brak danych oznaczonych   gwiazdką w formularzu rejestracyjnym uniemożliwia uczestnictwo w programie. Uczestnik w każdej chwili może zrezygnować z uczestnictwa w programie.

10. Uczestnik programu może sprawdzić stan konta poprzez stronę www.spolem.bialystok.pl lub w dowolnym sklepie organizatora.

11. Karta klienta jest własnością organizatora. Zgubienie karty winno   zostać jak najpilniej zgłoszone do organizatora  e-mailem na adres: lojalnosc@spolem.bialystok.pl lub telefonicznie pod nr telefonu  781 600 100  w dni robocze w godzinach 8.00- 14.00.

12.  Nowa karta może zostać wydana w sklepie lub, w przypadku braku dostępności, w siedzibie organizatora przy Rynku Kościuszki 15  w Białymstoku pokój 211, II piętro.

§ 4. Zapisywanie transakcji, gromadzenie korzyści

1. Posiadacz karty klienta gromadzi punkty poprzez zakup towarów lub usług w sklepach organizatora uczestniczących w programie,  za wyjątkiem  zakupu towarów i usług wyłączonych z programu :


- doładowań telefonii komórkowej i paysafecard

- przyjmowanych płatności za rachunki

- jednorazowych i wieloprzejazdowych biletów komunikacji miejskiej oraz doładowań Białostockiej Karty Miejskiej,

- wyrobów tytoniowych (zgodnie z Ustawą  o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych  z dn. 09.11.1995r.z późn. zm., Dz.U. z 2015r. , poz. 298 z późn. zm. )

- wyrobów alkoholowych z wyjątkiem  piwa  (zgodnie  z Ustawą  o wychowaniu w trzeźwości  i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  z dn. 26.10.1982r., Dz.U. z 2015r.  poz. 1286 z późn. zm.)

- produktów leczniczych  (zgodnie  z ustawą  Prawo farmaceutyczne z dn.06.09.2001r., Dz.U. z 2016r. , poz. 2142 z późn. zm.)

- preparatów do początkowego żywienia niemowląt (zgodnie  z Ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dn.  25.08.2006r., Dz.U. z  2017r., poz 149)

2. Warunkiem naliczenia punktów jest okazanie karty klienta kasjerowi, odczytanie kodu karty klienta i zarejestrowanie transakcji w systemie kasowym.

3. Wartość transakcji zostaje przeliczona na punkty w ten sposób, że za każde pełne 5 złotych wartości zakupu uczestnik otrzymuje 1 punkt, za zgromadzone 200 punktów przysługuje e-bon o wartości 10 złotych, natomiast za zgromadzone 400 punktów przysługuje e-bon o wartości  30zł.

4. Rejestracja transakcji jest możliwa wyłącznie w chwili jej dokonania, natomiast aktualizacja stanu kont uczestników programu odbywać się będzie nie rzadziej niż co tydzień.

5. Punkty programu mogą być naliczane tylko jeden raz za każdą transakcję.

6. W ramach konkursów oraz działań promocyjnych uczestnikom mogą być przyznane dodatkowe punkty lub nagrody dodatkowe na zasadach określonych odrębnie dla prowadzonych okresowo akcji.

7. Zgromadzone punkty zachowują ważność przez 24 miesiące od momentu przyznania.  Po upływie tego okresu nie wymienione na e-bony punkty będą kasowane.

§ 5. Wymiana punktów na e-bony PSS Społem Białystok

1. Zgromadzone punkty podlegają wymianie na e-bony PSS Społem Białystok o określonym nominale, które uprawniają do bezgotówkowego zakupu   wszystkich   towarów we wszystkich sklepach i placówkach gastronomicznych organizatora z wyłączeniem przyjmowanych płatności za rachunki i paysafecard oraz przy bezwzględnym założeniu, że wartość zakupu musi być wyższa od wartości realizowanego e-bonu.

2. W celu wymiany punktów na e-bon PSS Społem Białystok uczestnik po zgromadzeniu odpowiedniej ilości punktów powinien odebrać e- bon w dowolnym sklepie  organizatora. W celu weryfikacji tożsamości wydanie e-bonu będzie poprzedzone wprowadzeniem podanego przez posiadacza karty kodu weryfikacyjnego.

3. E-bon PSS Społem Białystok zostanie wydany uczestnikowi w dowolnym sklepie organizatora, po okazaniu karty klienta oraz po podaniu kodu weryfikacyjnego.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wydanie e-bonów na podstawie skradzionych lub utraconych kart klienta.
 

5. Po wydaniu e-bonu PSS  Społem Białystok z  konta uczestnika zostanie  odjęta przypisana zgodnie z regulaminem do wartości e- bonu ilość punktów (200 punktów przy wydaniu  e-bonu o wartości 10 złotych, lub 400 punktów za wydanie e-bonu o wartości  30zł.)

6. E-bon PSS Społem Białystok ważny jest we wszystkich sklepach i placówkach  gastronomicznych organizatora wyłącznie do dnia określonego w e-bonie. Po przekroczeniu terminu ważności e-bon traci swoją ważność i nie ma możliwości jego realizacji.

7.  E-bony nie podlegają wymianie na pieniądze i  nie jest wydawana z nich reszta.

8. Punkty gromadzone na koncie uczestnika nie podlegają zamianie na pieniądze, nie mogą być przedmiotem sprzedaży  ani przekazania osobie trzeciej.

9. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w naliczaniu punktów uczestnik ma prawo do złożenia reklamacji pocztą na adres organizatora,  pocztą e-mail na adres: lojalnosc@spolem.bialystok.pl  bądź za pomocą formularza kontaktowego na stronie www.spolem.bialystok.pl.  Reklamacja zostanie  rozpatrzona w terminie 14 dni roboczych  od jej wpłynięcia.

§ 6. Postanowienia końcowe

1. Organizator zobowiązuje się do pierwszej rejestracji danych uczestnika w systemie a tym samym do udostępnienia  mu możliwości  logowania do konta uczestnika  nie później niż 8 tygodni od daty wydania karty.
 

2. Organizator powiadomi uczestników o wszelkich zmianach w Regulaminie na stronie www.spolem.bialystok.pl z miesięcznym wyprzedzeniem.

3. Program prowadzony jest bezterminowo. Organizator może zawiesić lub zakończyć program. O planowanym zawieszeniu lub zakończeniu programu organizator powiadomi uczestników na trzy miesiące wcześniej na stronie www.spolem.bialystok.pl oraz w punktach organizatora.

4. W przypadku zakończenia programu wszyscy uczestnicy, którzy zgodnie z Regulaminem nabyli prawo do e-bonu PSS Społem Białystok powinni odebrać go zgodnie z § 5, jednak nie później niż do dnia zakończenia programu.

5. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w programie uczestnik powinien złożyć  deklarację na piśmie, po uprzednim  odbiorze e-bonu PSS Społem Białystok, jeśli nabył prawo do jego otrzymania.

6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.06.2017r.

 

_____

Do pobrania:

Regulamin programu spolem znaczy razem.pdf

Lista placówek  PSS Społem Białystok biorących udział w programie lojalnościowym „Społem znaczy razem”.pdf

 

 

background image: