Florina Casanova

 

 

Regulamin Programu Lojalnościowego „Florina Casanova” - organizowanego w sklepach sieci PSS Społem w Białymstoku

 

I. ORGANIZACJA PROGRAMU

 1. Organizatorem programu jest Florentyna Sp. z o.o. , ul. Korzkwy 31, 63-300 Pleszew, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000100605, NIP 617-025-44-35, REGON 250507538, zwana dalej również „Organizatorem”.

 2. Program Lojalnościowy pod nazwą „Florina Casanova” (zwany dalej Programem) trwa w okresie od 12.11.2019r. do 31.12.2019r. lub do momentu wyczerpania dostępności produktów Florina Casanova.

 3. Program polega na zbieraniu przez klientów sklepów uczestniczących w Programie naklejek, które zebrane w ilości 5 szt. będą uprawniały do nabycia w cenie promocyjnej (równej 50% wartości ceny regularnej) produktów Florina Casanova biorących udział w promocji
  (tj. uwidocznionych w treści plakatu i ulotki promocyjnej). Program odbywa się w wybranych sklepach należących do sieci PSS Społem w Białymstoku, zwanej dalej „Partnerem”. Lista sklepów Partnera biorących udział w Programie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

 4. W programie może wziąć udział wyłącznie osoba fizyczna będąca konsumentem, to jest dokonująca zakupu nie związanego bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.

 5. Produkty Florina Casanova biorące udział w programie będą dostępne do zakupu także w cenie regularnej wskazanej na plakacie i w ulotce promocyjnej. Ulotka promocyjna (zwana dalej Kartą Kolekcjonerską) stanowi Załącznik nr 4 do regulaminu.

 6. Program dotyczy wyłącznie wybranych produktów Florina Casanova, które znajdują się
  na plakatach i kartach kolekcjonerskich.

   

II. ZASADY PROGRAMU

 1. Klient sklepu uczestniczącego w programie, który w czasie jego trwania dokona zakupu dowolnych towarów, z wyłączeniem: doładowań telefonii komórkowej i paysafecard, przyjmowanych płatności za rachunki, jednorazowych i wieloprzejazdowych biletów komunikacji miejskiej oraz doładowań Białostockiej Karty Miejskiej, wyrobów tytoniowych (zgodnie z Ustawą o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych
  z dn. 09.11.1995r.z późn. zm., Dz.U. z 2018r., poz. 1446 z późn. zm. ), wyrobów alkoholowych z wyjątkiem piwa (zgodnie z Ustawą o wychowaniu w trzeźwości przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dn. 26.10.1982r., Dz.U. z 2018r. poz. 2137z późn. zm.) produktów leczniczych (zgodnie
  z ustawą Prawo farmaceutyczne z dn.06.09.2001r., Dz.U. z 2019r. , poz. 499 z późn. zm.), preparatów do początkowego żywienia niemowląt (zgodnie z Ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dn. 25.08.2006r., Dz.U. z 2018r., poz 1541) za minimalną kwotę 20 zł otrzymuje jedną naklejkę za każde wydane 20 zł. Za wielokrotność kwoty 20 zł klientowi przysługuje proporcjonalnie większa liczba naklejek (2 naklejki za wydane 40 zł, 3 naklejki za wydane 60 zł, itd.).

 2. Przy płatności za zakupy dokonane e-bonem z programu lojalnościowego PSS Społem Białystok naklejki przysługują na kwotę paragonu pomniejszoną o wartość e-bonu.

 3. Naklejki przyznawane są wyłącznie na podstawie jednego (danego) paragonu. Zakupy z kilku paragonów nie sumują się.

 4. Zebranie 5 naklejek uprawnia do zakupu wybranych produktów Florina Casanova w cenie promocyjnej równej 50% wartości ceny regularnej.

 5. Otrzymane naklejki należy przykleić w wyznaczonym do tego miejscu na karcie kolekcjonerskiej. Po uzbieraniu wymaganej ilości naklejek klient przedstawia kartę kolekcjonerską przy kasie sklepu wraz z wybranym produktem Florina Casanova, który zamierza nabyć w promocyjnej cenie równej 50% wartości ceny regularnej.

 6. Wypełniona naklejkami karta kolekcjonerska jest podstawą do dokonania przez osobę ją okazującą zakupu wybranego produktu Florina Casanova w cenie promocyjnej wg oferty przedstawionej w materiałach promocyjnych. Wypełniona naklejkami karta kolekcjonerska uprawnia wyłącznie do jednorazowego zakupu promocyjnego. Wykorzystana karta kolekcjonerska zostanie zatrzymana przez kasjera w kasie.

 7. Zakupy promocyjne mogą być realizowane wyłącznie w sklepie Partnera uczestniczącym
  w Programie i wyłącznie z odbiorem osobistym.

 8. Naklejki nie podlegają wymianie na gotówkę.

 9. Nadwyżka naklejek przekazana na karcie kolekcjonerskiej nie podlega zwrotowi
  ani rozliczeniu rzeczowemu lub pieniężnemu.

 10. Naklejki wydawane będą w kasach sklepów biorących udział w programie od 12 listopada do 31 grudnia 2019r.

 11. Uzbierane naklejki można wykorzystywać w sklepach biorących udział w programie
  od 12 listopada do 31 grudnia 2019r. lub do wyczerpania dostępności produktów Florina Casanova.

 12. Zakup produktów Florina Casanova w cenie promocyjnej nie przysługuje w przypadku skopiowanych, zmienionych, zamazanych lub nie zawierających wystarczającej liczby naklejek kart kolekcjonerskich.

 

III Odpowiedzialność Organizatora

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia oraz uczestnictwa w Akcji,
  w tym dotyczące niemożliwości skorzystania z Ceny Promocyjnej, powinny być kierowane w formie pisemnej na adres siedziby Organizatora Akcji: Florentyna Sp. z o.o. , ul. Korzkwy 31, 63-300 Pleszew. Reklamacja powinna być złożona w formie pisemnej.

 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Klienta
  i ewentualnie numer telefonu kontaktowego, przyczynę reklamacji wraz z uzasadnieniem oraz czytelny podpis. Reklamacje niespełniające warunków, o których mowa w zdaniu poprzednim, nie będą rozpatrywane. Do składanej reklamacji należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych w postaci oświadczenia.

 3. Reklamacje mogą być składane do 14 stycznia 2020r., będą rozpatrywane w terminie
  14 dni roboczych od daty ich otrzymania przez Organizatora. Termin ten może ulec przedłużeniu z uwagi na dodatkowe czynności podjęte przez Organizatora w celu rozpatrzenia reklamacji. O przedłużeniu Klient zostanie poinformowany.

 4. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie Regulaminu.

 5. O decyzji Organizatora w zakresie reklamacji osoba składająca reklamację zostanie powiadomiona listem poleconym, wysłanym na adres wskazany w reklamacji, w terminie
  7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.

 6. Zwroty Produktów Promocyjnych nie będą uwzględniane. Wszelkie informacje o Programie dostępne w materiałach reklamowych i na ulotkach mają jedynie charakter informacyjny
  i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

 

IV. Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Organizator informuje, że w przypadku złożenia reklamacji i podania swoich danych, o których mowa w pkt. III ust. 2 niniejszego Regulaminu:

 1. administratorem danych osobowych Uczestnika jest Organizator Akcji,

 2. dane osobowe Uczestnika przetwarzane będą w celu rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi na reklamację;

 3. odbiorcą danych osobowych będzie wyłącznie Organizator;

 4. dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

 5. dane osobowe Uczestnika będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia postępowania reklamacyjnego i ewentualnego rozpatrzenia roszczeń zgłoszonych przez Uczestnika;

 6. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych, w tym do otrzymania nieodpłatnej kopii oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 7. Uczestnik posiada prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
  z uzasadnionych przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją

 8. Uczestnik posiada prawo wniesienia skargi do UODO, jeśli uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

 9. podanie przez Uczestnika danych osobowych określonych w punkcie III ust. 2 Regulaminu jest warunkiem rozpatrywania reklamacji.

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Uczestnictwo w Programie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

 2. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania Programu w każdym momencie
  z ważnych przyczyn, tj. wyczerpania naklejek, wyczerpania zapasów produktów promocyjnych biorących udział w akcji, czy działania siły wyższej, jednakże przerwanie programu nie będzie naruszać praw nabytych przez klientów przed dokonaniem zmiany.

 3. Do spraw nie ujętych w niniejszym regulaminie, stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego.

 4. Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle Akcji będą rozstrzygane polubownie, a w braku satysfakcjonującego porozumienia, spory będą poddawane rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy stosownie do obowiązujących przepisów.

 5. Wyłączną odpowiedzialność za Program, jego przebieg i organizację ponosi Organizator Programu.